Videofluoroscòpia


Hipertonia esfínter esofàgic amb aspiració

Pacient amb malaltia vascular cerebral. Aspiració per defecte de tancament epiglótico.

Videofluoroscòpia FARÍNGO- ESOFÀGICA

 


 

TÈCNICA: Es realitza videofluoroscòpia amb bolo líquid amb registre d'videofluoroscòpia. CBCT 2 D.

MOTIU DE L'EXPLORACIÓ: Pneumònia de repetició

TROBALLES:

Fase oral: Mala oclusió labial. Correcta propulsió lingual. Elevació i tensió de el vel de paladar discretament incompetent amb discret reflux oronasal.

Fase faríngia: Ascens faringi conservat amb defecte de tancament epiglótic demostrant imatges d'aspiració laríngia amb impregnació de la mucosa supraglòtica, glòtica i subglòtica.

Fase obertura esfínter esofàgic superior: L'esfínter esofàgic superior presenta un obertura correcta.

Fase esofàgica: Propulsió esofàgica conservada amb discretíssima fragmentació de la columna de contrast amb aclariment tardà.

CONCLUSIÓ: Defecte de tancament epigltico amb imatges d'aspiració. Discreta fragmentació de la bitlla de contrast sense alteracions a nivell esofàgic alt.


Estudi Clínic de juny 2018"